Osnovnošolski program za odrasle

Ciljna skupina

Program Osnovna šola za odrasle je namenjen mladostnikom in odraslim, ki želijo pridobiti osnovnošolsko izobrazbo, s tem pa možnost nadaljnjega izobraževanja v srednješolskih izobraževalnih programih.

Pogoji za udeležbo/vključitev

V program Osnovne šole za odrasle se lahko vpiše vsak, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost, ni pa uspešno končal osnovnošolskega izobraževanja.

V program osnovne šole za odrasle se lahko vpiše oseba, ki je:

 1. izpolnila osnovnošolsko obveznost po programu osnovne šole oziroma osnovne šole s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom, vendar ni zaključila osnovne šole, ali
 2. zaključila prilagojeni izobraževalni program osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

Ne glede na prejšnji odstavek se v program osnovne šole za odrasle lahko vpiše tudi oseba, ki je stara vsaj 15 let, če:

 1. ni mogoče ugotoviti, ali je zaključila osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnila osnovnošolsko obveznost, ali
 2. če ni zaključila osnovnošolskega izobraževanja oziroma izpolnila osnovnošolske obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, zaradi katerih je bilo ogroženo njeno življenje ali zdravje (npr. vojna, naravne nesreče).

Vse, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, se praviloma vpiše v prvi naslednji razred, ki ga še niso obiskovali.

Vpis traja v jesenskem in spomladanskem času.

Obvezne priloge pri vpisu
 • Osebni dokument s sliko (na vpogled pri vpisu).
 • Potrdilo o opravljeni osnovnošolski obveznosti.
 • Izkaz ali spričevalo zadnjega končanega ali zadnjega obiskovanega razreda.
 • Poročni list ali listina o spremembi priimka (če ste ga v letih od OŠ spremenili).
Kraj in čas izvajanja

Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, Na polju 4, 2391 Prevalje.

Izvajanje programa poteka v popoldanskem času. (Program Osnovne šole za odrasle bomo izvajali, če bo vanj vpisanih dovolj udeležencev.)

Cilji programa

Program upošteva dve starostno različni skupini odraslih: mlajši odrasli, stari najmanj 15 let, in starejši odrasli.

Predmetnik je izdelan na podlagi predmetnika vzgojno-izobraževalnega programa osnovne šole.

Izobraževanje je organizirano v različnih oblikah.

Prednostni cilji so:

 • doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda, kot ga zagotavlja vzgojno-izobraževalni program OŠ;
 • razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti ter védenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi;
 • usposabljanje odraslih za samostojno in vseživljenjsko učenje in izobraževanje;
 • spodbujanje in omogočanje osebnostnega razvoja udeležencev in izboljševanja kakovosti življenja;
 • usmerjanje za dejavno načrtovanje življenjskih ciljev in poklicne kariere;
 • razvijanje delovnih navad;
 • pripravljanje na nadaljnje (formalno in neformalno) izobraževanje.
Pogoji za dokončanje izobraževanja

Šolanje se zaključi z opravljenimi obveznostmi ob zaključku devetega razreda.

Za udeležence izobraževanja v osnovni šoli za odrasle velja, da uspešno končajo izobraževanje po tem programu, ko imajo opravljene vse obveznosti, ki jih določa program, in pozitivne ocene iz vseh predmetov 9. razreda.

Po zaključku osnovne šole lahko nadaljujete izobraževanje za IV. ali V. stopnjo izobrazbe različnih srednješolskih smeri.

Listina o zaključku izobraževanja

Udeležencu izobraževanja se, ko je uspešno opravil vse obveznosti iz določenega razreda, izda spričevalo. Če udeleženec razreda ne konča v celoti, se mu za opravljene obveznosti iz posameznih predmetov izda potrdilo.

Za udeležence, ki uspešno končajo program Osnovne šole za odrasle, šola izda zaključno spričevalo.

Spričevalo o končani osnovni šoli je enakovredno spričevalu rednih osnovnih šol.

Metode in oblike dela

Ljudska univerza Ravne na Koroškem izvaja izobraževanje s sodobnimi metodami in oblikami dela pri pouku ter s kombinacijo različnih organizacijskih oblik.

Z vsakim udeležencem se pred vpisom pogovorimo, mu svetujemo in ga informiramo. Za vsakega ob vpisu izdelamo tudi individualni osebni izobraževalni načrt.

Poleg evidentiranega poteka izobraževanja poteka še organizirano vodeno delo doma in učna pomoč s pomočjo mentorja.

Udeležencem nudimo tudi uporabo primernega prostora za učenje z uporabo IKT-tehnologije.

Izobraževalni program Osnovna šola za odrasle financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in je za udeležence pri prvem in drugem vpisu popolnoma brezplačen.

PREDMETNIK

Predmet 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
Slovenščina DA DA DA DA
Matematika DA DA DA DA
Tuj jezik DA DA DA DA
Likovna umetnost DA DA NE NE
Glasbena umetnost DA NE DA NE
Geografija DA DA DA DA
Zgodovina DA DA DA DA
Domovinska in državljanska kultura in etika NE NE DA DA
Fizika NE NE DA DA
Kemija NE NE DA DA
Biologija NE NE DA DA
Naravoslovje DA DA NE NE
Tehnika in tehnologija NE DA NE NE
Izbirni predmet 1 DA DA DA DA
Izbirni predmet 2 DA DA DA DA

Opomba: DA pomeni, da je predmet potrebno opraviti, NE pomeni, da tega predmeta za tisti razred ni treba opraviti.

Želite več informacij? Kontaktirajte nas.