Igriva arhitektura

Igriva arhitektura

Predvideno število ur izvajanja programa Sedem delavnic, skupaj 14 pedagoških ur. Trajanje ene delavnice = dve šolski uri.
Ciljna skupina

Otroci, stari od 5 do 12 let.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Razen starosti ni drugih pogojev za udeležbo.

Cilji programa

Z delavnicami želimo pri otrocih doseči:

 • čutno zavedanje prostorov (javnih/zasebnih, notranjih/zunanjih), v katerih se gibajo in živijo;
 • zavedanje vlog, pravic in odgovornosti pri oblikovanju grajenega okolja;
 • spoštovanje arhitekturne dediščine in sodobne arhitekture;
 • razumevanje odnosa med grajenim in naravnim okoljem ter povezave med trajnostnim razvojem in kakovostjo življenja;
 • razvoj besedišča, ki ga potrebujejo za razpravo o kakovosti prostora in stavb ter njihovem vplivu na življenje;
 • izkušnje analitičnih in problemsko naravnanih metod procesa načrtovanja;
 • zmožnost dela v skupini, opazovanja, prepoznavanja problemov in iskanja kreativnih rešitev;
 • priložnost za eksperimentiranje s tehnikami, z oblikami in materiali;
 • sposobnost za razvoj občutljivosti, domišljije, okusa in kritične presoje;
 • odkritje, da je arhitektura ustvarjalna intelektualna naloga raziskovanja in oblikovanja, ki se opira na človeka, kulturo, kulturno dediščino, naravo in družbo.
Tematska izhodišča
 • NASELJE: lega in razvoj naselja, mesto, vas, naselje kot velika hiša, zgradimo svoje mesto, opazujmo naselje, središče naselja.
 • ARHITEKTURA: arhitektura na papirju, moj dom, hiše in njihova vsebina, hiša in smeri neba, fasada (pročelje) hiše, kaj se dogaja v hiši, potres, konstrukcija, zanimiva bivališča.
 • ODPRTI PROSTOR: ulica, prenova trga, naš park, igrive krajine, parkirišče postane igrišče.
 • NOTRANJI PROSTOR: funkcije prostorov in pohištvo, prostor in barve, belo in črno, pohištvo iz kartona, stol, oblikovanje po meri, vrata.
 • Aktivno opazovanje prostora.
Namen programa

Z vzgojo in izobraževanjem želimo med mladimi okrepiti prostorske vrednote in etične posege v prostor ter s tem zagotoviti kakovosten prostor tudi za naše zanamce. V prihodnje bo kakovost prostora odvisna predvsem od naših otrok in mladine. Prav oni bodo nekoč sprejemali razvojne prostorske odločitve ali naročali gradnjo stavb in objektov, zato moramo danes v vzgojno-izobraževalnem procesu poiskati načine, ki jim lahko omogočijo neposredno izkušnjo kakovostno grajenega prostora in arhitekture. Naučiti jih moramo opazovati in ločevati manj kakovosten prostor od kakovostnejšega ter jih naučiti zavedanja njegovega pomena za vsakodnevno življenje.

Poudariti želimo, da prostorsko opismenjevanje ni namenjeno vzgoji malih arhitektov, temveč razvoju ozaveščenih uporabnikov in različnih poklicev, ki so vezani na urejanje prostora, gradnjo in oblikovanje, kot tudi bodočih zahtevnih ozaveščenih investitorjev – tako v zasebnem kot javnem sektorju. Z vzgojno-izobraževalnim programom o arhitekturi in grajenem prostoru želimo preseči ustaljeno razumevanje prostora in njegovih problemov ter potencialov. Želimo navdihniti ljudi in institucije, da bi zahtevali kakovostnejše oblikovanje prostora.

Zakaj se udeležiti?

Otroci bodo pridobili znanje o prostoru, arhitekturi in oblikovanju, pri čemer bodo razvijali individualne spretnosti. Nekdo se lahko o arhitekturi izraža najbolje z besedami, drugi z risbo, tretji s tridimenzionalnimi strukturami, nekateri uživajo v skupinskem delu, ustvarjajo nove ideje ... Arhitekturni način razmišljanja je vključujoč, zato pripomorejo prostorske in arhitekturne naloge tudi k razvoju splošnih znanj, ki jih otroci uporabljajo na drugih področjih svojega izobraževanja. S tem bodo krepili veselje do raziskovanja, razvijali spretnosti komunikacije in reševanja problemov, veščine analitičnega in kritičnega mišljenja, timskega dela, organizacije, odločanja, ustvarjalnosti in prostorske občutljivosti.

Igriva arhitektura je aktivni program vzgoje in izobraževanja otrok in mladine o prostoru, arhitekturi in oblikovanju na področju vse Slovenije. Program od leta 2009 dalje izvaja Center arhitekture Slovenije.

Prostor in arhitektura imata zelo močan vpliv na naše življenje, zdravje, počutje, uspešnost, varnost in zadovoljstvo. Obdajata nas vse življenje in dajeta okvir vsem našim dejavnostim. Vsak posameznik vpliva na razvoj prostora, ne samo strokovnjaki. Projekt Igriva arhitektura je projekt izobraževanja otrok in mladih, pa tudi strokovnih delavcev o grajenem prostoru, arhitekturi in urejanju prostora.

Projekt je sestavljen iz sedmih 2-urnih delavnic. Njihov temelj sta timsko delo in izmenjava znanj. Otroci z aktivnim vključevanjem in s sodelovanjem v delavnicah pridobivajo izkušnje do grajenega prostora in arhitekture ter znanje o pomenu usklajevanja pogledov in potreb različnih uporabnikov prostora. Seznanijo se z nujnostjo njihovega vključevanja v procese urejanja in oblikovanja grajenega prostora v prihodnosti ter se učijo, kako pomemben je pri tem uspešen dialog.

Delavnice vključujejo različne pedagoške metode: praktično delo in spretnosti, problemski pristop, študijo primerov, projektno delo, akcijsko načrtovanje, konstruiranje pri tehniki in tehnologiji, oglede lokacij s poudarkom na opazovanju, orientaciji, primerjanju, analiziranju in poročanju.

Delavnice pričnemo z motivacijskim in strokovnim uvodom, ki predstavljata tudi namen delavnice, predstavimo opise ciljev in potrebnih materialov. Sledita priprava in razlaga dejavnosti praktičnega dela. Vsaka delavnica vsebuje tudi prikaz slikovnega gradiva poteka delavnice. Vsakokrat so navedeni predlogi vprašanj za učence, ki so lahko dodatna spodbuda za delo, razmišljanje in vrednotenje.

Igriva arhitektura - galerija

Igriva arhitektura: Leonardov most - galerija

 

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!