Slovenska slovnica

Predvideno število ur izvajanja programa 14 pedagoških ur.
Število udeležencev v programu Manjša skupina (minimalno 6 udeležencev).
Struktura programa

Naredili bomo pregled temeljnih pojmov po jezikovnih ravneh, s pomočjo preglednic ponovili bistveno znanje in ga z nalogami tudi utrjevali.

(Na željo udeležencev bomo po uvodnem sestanku vsebino srečanj tudi prilagodili, in sicer na tista področja, ki bodo prijavljenim predstavljala največjo težavo.)

Oblike izvajanja programa

Program bo izvajala profesorica slovenskega jezika in književnosti.

Ciljna skupina

Dijaki, ki bi se radi dobro in kvalitetno pripravili na pisanje splošne mature pri predmetu slovenščina.

Pogoji za udeležbo/vključitev

Program je namenjen dijakom, ki bodo v šolskem letu 2021/2022 pristopili k pisanju splošne mature.

Obvezne priloge pri vpisu

Jih ni.

Kraj in čas izvajanja

Preko spleta (platforma ZOOM).

Srečanja bodo predvidoma potekala vsak torek, v popoldanskem času, od 17.00 do 18.30. Pričetek: 8. 3. 2022.

 

Tematska izhodišča

Program je zasnovan sistematično in vsebinsko obdela vse jezikovne ravnine, na vsaki točki pa izvajalka opozarja na slovenski pravopis in slogovne napake, ki vas na maturi lahko stanejo dragocenih točk.

Priprave bodo zajemale 9 sklopov, v katerih bo zajeta vsa učna snov jezikovnega dela pouka v gimnaziji:

 • 1. sklop: sporazumevanje in jezikovne zvrsti,
 • 2. sklop: glasoslovje s pravorečjem,
 • 3. sklop: pravopis,
 • 4. sklop: besedoslovje in besedotvorje,
 • 5. sklop: oblikoslovje,
 • 6. sklop: skladnja,
 • 7. sklop: besediloslovje,
 • 8. sklop: besedilne vrste,
 • 9. sklop: razčlembe in tvorba neumetnostnih besedil.

Vsebino programa bomo prilagodili udeležencem.

Potrebni pripomočki

Priporočeno je aktivno sodelovanje udeležencev in sprotno reševanje posredovanih nalog.

Zakaj se udeležiti?

Želite ponoviti ali nagraditi znanje slovenske slovnice?

Če ste odgovorili z da, potem je tale program izobraževanja pravi za vas, saj bomo v le 14 urah pregledno predstavili in strnjeno ponovili slovnico slovenskega jezika, znanje pa vam bo v veliko pomoč pri pisanju drugega dela mature iz slovenščine.

 • Slovnico vseh štirih gimnazijskih let bomo osvežili, znanje pa vam bo koristilo pri pisanju razčlembe neumetnostnega besedila.
 • Pridobili boste občutek in védenje, kako se določene naloge lotiti, saj boste znali navodilo povezati s teorijo, ki je v ozadju vsake naloge.
 • Zaradi izpopolnjevanja boste izgubili tremo in stres, s katero se soočajo dijaki pred pisanjem mature.
 • Zaupali boste v svoje znanje in vedeli boste, da vas nič ne more presenetiti.

Dobra priprava je najboljša podlaga za uspešno opravljeno maturo.

Sestavljavci od dijakov na maturi pri razčlembi neumetnostnega besedila pričakujejo, da ob prebranem izhodiščnem besedilu in njegovi razčlembi dokazujejo različne zmožnosti ter da tvorijo enogovorno/dvogovorno besedilo določene vrste.

Informativna prijava na tečaj

Polja označena z (*) so obvezna!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!
Neveljaven ali manjkajoč podatek!
Manjkajoč podatek!

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Izberite!
Invalid Input
Neveljaven podatek!
Invalid Input

Manjkajoč podatek!
Neveljevno!