Ljudska univerza Ravne na Koroškem je bila ustanovljena 30. 9. 1959. Najprej se je imenovala Delavska univerza Ravne na Koroškem – zavod za izobraževanje odraslih s sedežem na Ravnah na Koroškem. Njen ustanovitelj je bil občinski ljudski odbor s predsednikom Ivanom Hercogom (št. odločbe 02/1-5730/1-1959).

30. 6. 1992 se je delovna organizacija preoblikovala v javni zavod Ljudska univerza Ravne na Koroškem. Njen ustanovitelj je bila skupščina občine Ravne na Koroškem (Čečovje 12a).

Ljudska univerza je imela svoj sedež na različnih lokacijah, in sicer na:

  • Čečovju 5 na Ravnah na Koroškem (od junija 1973 do neznanega datuma);
  • Koroški cesti 10 na Ravnah na Koroškem (prostori sedanje Srednje šole Ravne pri glavni avtobusni postaji na Ravnah na Koroškem);
  • Prežihovi ulici 24 na Ravnah na Koroškem (prostori nad Mladinsko knjigo; že pred letom 1983 /iz dokumentacije ni razvidno, kdaj so se preselili sem/ do marca 2003);
  • Gačnikovi poti 3 na Ravnah na Koroškem (lastni prostori; od marca 2003 dalje).

Predavanja oziroma izobraževalni proces se je izvajal na različnih lokacijah na Ravnah na Koroškem, na Prevaljah, v Mežici, Slovenj Gradcu, Dravogradu …

Udeleženci izobraževanja so prihajali in prihajajo iz vseh občin Koroške in tudi od drugod (iz Maribora, Velenja, Celja, Žalca …).