Program React-EU – IKT za VIZ

Obdobje izvajanja aktivnosti: 1. 1. 2021–31. 3. 2022.

Program React-EU – IKT za VIZ je namenjen nadaljnji podpori izvajanja izobraževanja na daljavo in uporabi IKT na lokacijah vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Namen programa React-EU je vzgoji in izobraževanju omogočiti razvoj in uvajanje izobraževalnega ekosistema v virtualnem okolju, ki bo podpiral kombinirano učenje z možnostjo hitrega prehoda v kakovostno online poučevanje. Zato je bilo potrebno zagotoviti nakup informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju: IKT). Na razpis je kandidiralo omrežje Arnes skupaj z upravičenci – zavodi s področja vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami, organizacijami za izobraževanje odraslih …). Med njimi je bil tudi naš javni zavod Ljudska univerza Ravne na Koroškem.

Predmet javnega razpisa je bila dodelitev sredstev za nakup IKT opreme za VIZ, ki je vključevala: namizne računalnike, zaslone, prenosne računalnike, tablične računalnike, interaktivne zaslone, projektorje, mobilne modeme s podatkovnimi paketi, spletne kamere in slušalke.

V okviru programa je bilo Ljudski univerzi Ravne na Koroškem dodeljenih 4.186,30 EUR za nakup prenosnih računalnikov in ostale opreme za izvajanje pouka na daljavo.

Več o projektu na spletni strani: https://www.arnes.si/react-eu-ikt-za-viz/.

Program React-EU – IKT za vzgojo in izobraževanje in javni razpis sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije ter Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju od 2014 do 2020, prednostna os 15: "Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva", prednostna naložba "1. Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije Covid-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva."