PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC OD 2018 DO 2022

Predvideno število ur izvajanja programa 30 ali 40 ur (odvisno od programa)
Število udeležencev v programu do 15
Struktura programa
 1. Neformalni izobraževalni programi za odrasle (vsak obsega 40 ur):
 1. sporazumevanje v slovenskem jeziku;
 2. sporazumevanje v tujih jezikih na različnih ravneh:
  • A1 (preživetvena raven),
  • A2 (vmesna raven),
  • B1 (sporazumevalni prag),
  • B2 (višja raven),
  • poslovna konverzacija B2 (višja raven),
  • konverzacija B1(sporazumevalni prag),
  • osvežitveni tečaj A1 (preživetvena raven),
  • osvežitveni tečaj A2 (vmesna raven),
  • osvežitveni tečaj B1 (sporazumevalni prag) in
  • osvežitveni tečaj B2 (višja raven);
 1. pridobivanje in zviševanje ravni pismenosti, temeljnih zmožnosti in izboljšanje splošne izobraženosti (npr. matematične kompetence ter osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, finančna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost, odnos in odgovornost do dela, upravljanje s časom ipd., kulturno zavest in izražanje, medgeneracijsko učenje in sodelovanje /mentorstvo, skupnostno učenje ipd./, trajnostni razvoj in zeleno gospodarstvo, zdrav življenjski slog ipd.).
 1. Program priprave na opravljanje izpitov iz slovenskega jezika z napotitvijo na izpit (obsega 30 ur).

Programe izvajajo predavatelji, ki imajo bogate izkušnje pri delu z odraslimi.

 

PODROBNOSTI O PROGRAMIH

 

UČINKOVITA KOMUNIKACIJA – KORAK DO SOČLOVEKA IN USPEHA

Pridobitev novih veščin; piljenje lastnih sposobnosti do te mere, da tudi sporazumevanje z najzahtevnejšimi sogovorniki postane izziv in ne povzroča stresa; dvig ravni samozavesti; pomoč pri premagovanju ovir za komunikacijo z drugimi osebami; s pomočjo učinkovitejšega komuniciranja ustvarjanje boljšega delovnega okolja; s konstruktivnim razpravljanjem urejanje skupne zadeve in reševanje konfliktov v osebnem življenju in tudi na delovnem mestu.

Cilji: pridobivanje in krepitev ključnih kompetenc s sporazumevanjem v maternem jeziku; pridobivanje in krepitev komunikacijskih kompetenc in reševanje konfliktov; učenje učenja.

Vsebina: komunikacijski proces, uspešna in učinkovita komunikacija, reševanje konfliktov, poslovni bonton, upravljanje s seboj, obvladovanje stresa …

 

SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU – TEČAJI TUJIH JEZIKOV

Znanje tujih jezikov je postalo z uveljavitvijo internacionalizacije poslovanja, skupnega evropskega trga in prostora ter z vsemi prisotnimi tujimi akterji pri nas že skoraj nuja, ne več samo prednost. Ključna znanja zaposlenih za izzive 21. stoletja vključujejo prav znanja tujih jezikov. Znanje tujih jezikov je pomembno na številnih področjih človekovega življenja.

Cilji: udeležence čim bolje pripraviti na samostojno rabo jezika, na razumevanje delovnega okolja, na komunikacijo s tujimi strankami in s poslovnimi partnerji ter na različne situacije, v katerih potrebujejo znanje tujega jezika.

Vsebina: vsakdanje situacije iz osebnega in poslovnega življenja. Prepletajo se komunikacijske funkcije, slovnične strukture, različne teme in zvrsti besedil.

 

PRIPRAVE NA OPRAVLJANJE IZPITOV IZ SLOVENSKEGA JEZIKA

Znanje in izpit iz poznavanja slovenščine pripomoreta k večji vključenosti v družbo, k lažjemu pridobivanju zaposlitve, olajšata potek šolanja, zaposlenim tujcem pa omogočata lažjo komunikacijo s slovenskimi partnerji. Udeleženci se seznanijo z izpitnimi vsebinami in se ustrezno pripravijo na reševanje različnih tipov nalog za lažje soočanje z izpitnimi situacijami.

Cilji: posameznikom omogočiti obnavljanje in utrjevanje znanja slovenskega jezika na osnovni ravni; seznaniti udeležence z vsebino izpita, s tipi nalog, z načini preverjanja znanja, s kriteriji za ocenjevanje, in sicer v skladu z izpitnim katalogom; seznaniti udeležence s tehnikami reševanja nalog; razvijanje vseh štirih sporazumevalnih dejavnosti (govorjenje, pisanje, poslušanje in branje)

Udeležence bomo napotili na opravljanje izpita na najbližjo pooblaščeno institucijo.

 

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG NA DELOVNEM MESTU

Pridobitev širokega vpogleda v zdrav življenjski slog, ki zajema znanja s področja uravnotežene prehrane, gibanja in koristnih učinkov, ki jih ima ta na telo, s področja obvladovanja stresa. Izziv današnjega časa namreč je, kako ohraniti fizično in mentalno vitalnost.

Cilji: ozavestiti in podučiti udeležence o tem, kaj lahko naredijo zase, da bo njihovo življenje polnejše, bolj zdravo in aktivno. Na podlagi novo pridobljenega znanja se dvigne tudi kakovost življenja.

Vsebina: osnove zdravega prehranjevanja; sestava uravnoteženega obroka na delovnem mestu; problematika sedentarnega življenjskega sloga; konkretni ukrepi zdravega življenjskega sloga na delovnem mestu; različne vrste gibanja in učinki vabe na telo; stres na delovnem mestu in tehnike sproščanja.

Programe bomo tudi prilagodili glede na izobraževalne potrebe ciljnih skupin, ki jim je razpis namenjen, in na tej podlagi pripravili nove izobraževalne programe.

Izvajanje programov vključuje tudi svetovanje v procesu izobraževanja.

Ciljna skupina

Odrasli, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Izobraževanja so namenjena tako zaposlenim kot brezposelnim.

Kraj in čas izvajanja

Programe bomo izvajali v dopoldanskem ali popoldanskem času, v skupinah po 12 udeležencev.

Kraj izvedbe bomo določili glede na udeležence oziroma se jim bomo prilagodili.

Za točne informacije se obrnite na Majo Sadar, organizatorsko izobraževanj odraslih na LURA (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. ali 02 82 15 072).

V oktobru 2019 smo pričeli z izvajanjem 2 skupin, in sicer: (1) z nadaljevalnim tečajeM nemščine, ki poteka v prostorih Območne Obrtno-podjetniške zbornice Ravne na Koroškem (ob ponedeljkih, od 15.30 do 17.45), in (2) s programom Učinkovita komunikacija - korak do sočloveka in uspeha, ki jo za podjetje izvajamo v prostorih Gimnazije Ravne na Koroškem (ob torkih, od 13.15 do 15.30, in ob četrtkih, od 13.15 do 15.30).

Cilji programa
 • Izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni.
 • Poudarek na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.
Namen programa
 • Povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje.
 • Izboljšati kompetence, ki jih ljudje potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.
Listina o zaključku izobraževanja

Vsi, ki bodo uspešno zaključili izobraževanje (pogoj je 80 % udeležba,) prejmejo potrdilo o usposabljanju in prilogo s popisom pridobljenih kompetenc.

Metode in oblike dela

Skozi celotno obdobje projekta bomo udeležencem svetovali in ugotavljali izobraževalne potrebe ciljnih skupin, ki jim je razpis namenjen, in na podlagi razvidnih potreb pripravili nove izobraževalne programe, ki jih bomo prilagodili različnim ciljnim skupinam (brezposelni, zaposleni, kmeti, priseljenci, invalidi itd.).

Zakaj se udeležiti?

Izkoristite priložnost za brezplačna izobraževanja in pridobite dragocene kompetence.

   

 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad v letih 2018 do 2022 sofinancirata izobraževanje in usposabljanje odraslih za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc.

LURA kot konzorcijski partner sodeluje pri prijavitelju MOCIS-u, Centru za izobraževanje odraslih; preostali partnerji so še: A. L. P. PECA, podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške doline, d. o. o., in SMERI, izobraževanje, svetovanje in razvoj, d. o. o.

Udeležba v programih je za udeležence in delodajalce brezplačna.

Vpišete se lahko na sedežu LURA (Gačnikova pot 3, 2390 Ravne na Koroškem), lahko nam pišete preko elektronske pošte (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ali nas pokličete (02 82 15 072, 02 82 15 073).

Vabljeni k sodelovanju z nami, da izboljšate lastne temeljne in poklicne kompetence!

 

Projekt je sofinanciran v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 1. Izboljšanje kompetenc manj vključenih v vseživljenjsko učenje.